دکوراسیون اتاق کودک

دکوراسیون و طراحی اتاق کودک کار بسیار مهم و ظریفی است که از ایده پردازی به شیوه مناسب تا طراحی مهندسی و اجرا مسیر پیچیده ای را باید طی کند 

علاوه بر مهارت حوصله و توانایی ویژه ای نیاز دارد بنابر این مجریان کمتری پا به این عرصه میگذارند